Welcome to Suprawatinterlaws, Honour, Reliability & Experiences
Mon-Fri: 8.30-17.30
Saturday, Sunday CLOSED
Sapansung Bangkok
Thailand
+662 3721617-8
+662 7294023
suprawatinterlaws@gmail.com
Article
  Article
ดาวน์โหลดอ่าน คำพิพากษาคดีคลองด่าน ฉบับเต็ม คลิกเพิ่มเติมไฟล์ PDF
คำว่า “หมู่บ้านจัดสรร” เกิดขึ้นย้อนยุคเกินกว่า 40 ปีแล้วในย่านชานเมืองกรุงเทพมหานคร โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ในยุคนั้นของบางโครงการยังอยู่ในความทรงจำ 
หลักความเสมอภาคถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมาย
สุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่อาจเป็นข้อแก้ตัวได้” นั้นมาจากภาษาลาตินที่ว่า “Ignorantia juris non excusat” ...
อาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพยอดนิยมในบ้านเรา โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี้ คือ “อาชีพการเปิดร้านนวด ร้านสปา” เพื่อบริการสุขภาพ ซึ่งก็มีหลายเกรด
ครั้งแรกในราคาร้อยละ 80 ของราคาประเมิน ครั้งที่ สอง ร้อยละ 50 ของราคาประเมินแต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดในครั้งก่อน