Welcome to Suprawatinterlaws, Honour, Reliability & Experiences
Mon-Fri: 8.30-17.30
Saturday, Sunday CLOSED
Sapansung Bangkok
Thailand
+662 3721617-8
+662 7294023
suprawatinterlaws@gmail.com
News
   News    โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กําหนดวันเปิดทําการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” 1 ต.ค.นี้

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.กําหนดวันเปิดทําการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” 1 ต.ค.นี้โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” พ.ศ. 2559 ให้เปิดทําการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มี “ประธานศาลฎีกา” รักษาการ
       
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. 2559 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 71 ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อทําการพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป ดังนี้
       
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
       
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙”
       
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
มาตรา ๓ ให้เปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
       
มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
       
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี”
       
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 บัญญัติว่า ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาขึ้นเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และจะเปิดทําการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา บัดนี้ พร้อมที่จะเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


manager.co.th