Welcome to Suprawatinterlaws, Honour, Reliability & Experiences
Mon-Fri: 8.30-17.30
Saturday, Sunday CLOSED
Sapansung Bangkok
Thailand
+662 3721617-8
+662 7294023
suprawatinterlaws@gmail.com
News
   News    บิ๊กต๊อก จ่อเสนอ สรุปแผนที่ รับรองวันแมป เข้า ครม.
"บิ๊กต๊อก" จ่อเสนอ สรุปแผนที่รับรอง "วัน แมป" เข้า ครม.“บิ๊กต๊อก”จ่อเสนอครม.รับรองวันแมป ก่อนส่งให้9หน่วยงานนำไปแก้ไขกฎหมายแนบท้าย.ส่งผลทั่วประเทศใช้แผนที่ฉบับเดียวอัตราส่วน1:4000

วันที่ 28 กันยายน 2559 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวภายหลังการประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4000หรือวันแมป(One Map)ว่า ครั้งนี้เป็นการประชุดนัดสุดท้ายโดยที่ประชุมได้อนุมัติแแผนที่ซึ่งได้จัดทำโดยคณะอนุกรรมการจังหวัดและอนุกรรมการภาคเป็นแผนที่เดียวที่จะใช้ในกฎหมายแนบท้ายของ9หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐจากเดิมการประมวลเนื้อที่ทับซ้อนกันที่ดินของรัฐจะมีกว่า500ล้านไร่ ทั้งที่ความเป็นจริงที่ดินของทางราชการมีไม่เกิน320ล้านไร่โดยวันแมปที่จัดทำแล้วเสร็จพบว่าราชการมีที่ดินจำนวน212ล้านไร่ โดยกรมอุทยานและกรมป่าไม้ มีพื้นที่ของทางราชการที่ต้องดูมากที่สุด อยู่ที่หน่วยงานละกว่า64ล้านไร่ อย่างไรก็ตามในปลายเดือนตุลาคมนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)ให้ความเห็นชอบแผนที่ฉบับดังกล่าว จากนั้นจะมอบหมายให้ทั้ง 9 หน่วยงาน ที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐนำไปแก้ไขกฎหมายแนบท้ายแผนที่ในความรับผิดชอบต่อไป

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)กล่าวว่า แผนที่วันแมปฉบับนี้จะมีผลทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ซึ่งจะทำให้รัฐสามารถเข้าไปจัดกติกาผู้ใช้พื้นที่ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA)จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองว่าอยู่ในเขตสปก.นิคมสร้างตนเองหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้จะเสนอ ครม.เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวันแมปชุดถาวร เพื่อพิจารณาที่ดินสาธารณประโยชน์อีกจำนวนมาก ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเพื่อให้มีการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน

“การทำวันแมปไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาการบุกที่ดินเขาค้อหรือวังน้ำเขียว แต่ต้องการจัดการกับปัญหาที่ดินทั้งประเทศ ส่วนปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่”นายจตุพรกล่าว


komchadluek.net